Hottentotta jayakari (Pocock, 1895)

0.1 H.jayakari adult

0.1 H.jayakari adult

1.0 H.jayakari adult

1.0 H.jayakari adult

H.jayakari mating

H.jayakari mating

0.1 H.jayakari with i1

0.1 H.jayakari with i1

H.jayakari Hybrid with i2

H.jayakari Hybrid with i2

0.1 H.jayakari with i2

H.jayakari i2 on its Daddy

H.jayakari i2 on its Daddy

H.jayakari Hybrid offspring - most look like jayakari, some like salei

H.jayakari Hybrid offspring – most look like jayakari, some like salei

H.jayakari i2

H.jayakari i2

0.1 H.jayakari molting to adulthood

0.1 H.jayakari molting to adulthood